Wales

From Open Government Pioneer Project
Jump to: navigation, search

Llywodraeth Agored Cymru – Cyfarfod y Rhwydwaith 

Dydd Iau 27 Ebrill 2017 10.30-12.30

Tŷ Baltig Caerdydd, a chyswllt fideo â swyddfa WCVA yn y Rhyl ac Aberystwyth. 

Agenda

1.     Croeso a chyflwyniadau – diben y cyfarfod

2.     Trosolwg o’r prosiect ledled Prydain a diweddariad ar Rwydwaith Llywodraeth Agored Cymru

3.     Diweddariadau partneriaid y Rhwydwaith:

o  Llywodraeth Agored – Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru 2016-18 ac ymrwymiadau nesaf

o  Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol

o  Rhwydweithiau sydd eisoes yn bodoli

4.     Amcanion a Blaenoriaethau’r Rhwydwaith

o   Beth sy’n disgyn y tu mewn/allan i gwmpas y Rhwydwaith hwn?

o   Beth all y Rhwydwaith ei wneud i helpu cymdeithas sifil i gymryd rhan?

5.     Camau nesaf

-       Ar gyfer y Rhwydwaith

-       Awgrymiadau ar gyfer digwyddiadau/gweminarau’r Rhwydwaith (Nodau Datblygu Cynaliadwy-Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; Cyflawni Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru)

-       Hyfforddiant i’w gynnal gyda phartneriaid y Rhwydwaith

-       Cyfarfodydd/rhannu gwybodaeth, gan gynnwys GlobalGoals.cymru; cwrdd ddwywaith y flwyddyn; yn rhithwir drwy fforwm – is-grwpiau yn ôl thema/blaenoriaeth?

Open Government Wales  - Network meeting  

Thursday 27 April 2017 10.30-12.30

Baltic House Cardiff, and videoconference WCVA Rhyl & Aberystwyth.

Agenda

1.     Welcome and introductions – purpose of meeting

2.     Overview of the UK project & Wales OGN update

3.     Network partner updates:

o  OG – WG Action Plan 2016-18 and next commitments

o  Electoral Reform Society

o  Existing Networks

4.     Aims & Priorities for the Network

o  What falls inside/out of scope of this Network?

o  What can the Network do to help civil society engage?

5.     Next steps

-       For Network

-       Events/ webinars suggestions for the OGN (SDGs-WFG; Achieving WG Action Plan)

-       Training taking place with Network partners

-       Meetings/ Knowledge sharing, inc GlobalGoals.cymru; meet biannually; virtually via forum – subgroups by theme/ priority?